มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นารีนารถ  ปานบุญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree

Master of Arts (Communication Arts) Chulalongkorn University 

Bachelor Degree

Bachelor of  Mass Communication  Chiangmai University
Email : nareenad.pa@ssru.ac.th